SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS RAKSTUROJUMS

Sociālā palīdzība - naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības mērķis - sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz personas (ģimenes), materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.
Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.


TRŪCĪGAS ĢIMENES STATUSS 

            Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” ŠEIT


MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES STATUSS

                      Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 430,00 euro. 
Ģimeni (personu) var atzīt par maznodrošinātu, ja tā atbilst Saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2015 Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība ŠEIT un Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  ŠEIT.

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI ŠEIT

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi: 

  • Pašvaldības sociālie pabalsti audžuģimenei ŠEIT


NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT

 

Kārtību par elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu nosaka "Elektronisko dokumentu likums" https://likumi.lv/doc.php?id=68521.            Tas nozīmē, ka elektroniski dokumentus varat iesniegt, ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts, ja nav elektroniskā paraksta, tad parakstīts iesniegums jāiesniedz klātienē Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2 vai Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .