PROJEKTI, kuros piedalās Salaspils novada Sociālais dienests

1. Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.193 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ŠEIT

2. Vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu,  Identifikācijas numurs: 2020.FEAD/PO.04/05/08. Papildus informācija https://www.atbalstapakas.lv/  

3Eiropas Savienības fonda projekts Nr.8.5.1.0/16/I/001  “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācības un mācību prakses uzņēmumos” ŠEIT    informativais_plakats_a32019-3.pdf

4. Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar ivaliditāti un bērniem ŠEIT 

Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija - lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Par projektu Nr.9.2.2.1/15/I/002 "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem", atbilstoši MK noteikumiem Nr.313, kas stājās spēkā 18.10.2022.

Projekta mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks īstenotas šādas darbības:

 • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Rīgas plānošanas reģionā
 • Rīgas reģiona DI plāna izstrāde un ieviešanas progresa izvērtējuma veikšana
 • Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā
 • VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Rīgas reģionā
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona personām ar GRT
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona bērniem ar FT
 • Rīgas reģiona speciālistu apmācības
 • Informatīvi un izglītojoši pasākumi
 • Informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi
 • Projekta vadība

Projekta īstenošanā iesaistīti 14 sadarbības partneri: 12 pašvaldības, 2 valsts sociālās aprūpes centri un bērnu aprūpes iestāde.

Plānotie rezultāti:

 • Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā – 320 personas, no tām 46 personas, kuras atstāj VSAC.
 • Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums – 405.
 • Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus – 580 bērni.
 • Izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns.
 • Izstrādāti 2 valsts sociālās aprūpes centra filiāļu reorganizācijas plāni.
 • Izstrādāti 8 bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
 • Pieaugs audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
 • Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta darbību īstenošana uzsākta ar 2015.gada 1. jūliju, bet projekta ieviešana no 2016. gada 5. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 11 325 758.00 euro (ar snieguma rezervi), no kuriem 85% ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 9 626 894.18  euro un 15 % Valsts budžeta finansējums 1 698 863.82 euro.

5. Salaspils novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā, kas tiek īstenots laika periodā no 01.10.2019. līdz 31.03.2020. par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām, kā arī no 12.04.2016. ir iesaistījusies personu ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas apvienības (AAIDD) Atbalsta intensitātes skalas (AIS) metodes lietošanas mācībās. 

Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.