PROJEKTI, kuros piedalās Salaspils novada Sociālais dienests

1. Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.193 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ŠEIT

2. Vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām,  Identifikācijas numurs: 2017.FEAD/PO.03/18/04. Papildus informācija https://www.atbalstapakas.lv/  

3Eiropas Savienības fonda projekts Nr.8.5.1.0/16/I/001  “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācības un mācību prakses uzņēmumos” ŠEIT    informativais_plakats_a32019-3.pdf

4. Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar ivaliditāti un bērniem ŠEIT 

Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija - lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.


5. Salaspils novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā, kas tiek īstenots laika periodā no 01.10.2019. līdz 31.03.2020. par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām, kā arī no 12.04.2016. ir iesaistījusies personu ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas apvienības (AAIDD) Atbalsta intensitātes skalas (AIS) metodes lietošanas mācībās. 

Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.