SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Sociālie pakalpojumi garantē sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un, kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.
Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
Sociālos pakalpojumus sniedz pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Dzīves kvalitāte - personas, ģimenes, personu grupas, sabiedrības labklājības rādītājs, kas ietver fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu, saikni ar sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt, kā arī materiālo nodrošinājumu.


Saistošie noteikumi Nr.32/2021 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi Salaspils novada iedzīvotājiem” ŠEIT

Sociālais dienests sniedz vai organizē šādus sociālos pakalpojumus: 

 • Aprūpes mājās pakalpojumus IESNIEGUMS ŠEIT
 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām IESNIEGUMS ŠEIT
 • Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām IESNIEGUMS ŠEIT
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pieaugušām personām ar atkarības problēmām
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuri cietuši no vardarbības
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem, kuri cietuši no vardarbības ŠEIT  buklets
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dienas aprūpes centrā
 • Psihologa pakalpojumus
 • Ergoterapeita pakalpojumus
 • Psihiatra pakalpojumus
 • Fizioterapeita pakalpojumus
 • Mākslas terapeita pakalpojumus
 • Mūzikas terapeita pakalpojumus
 • Tiek organizētas apmācības un izglītojošās grupas 
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem informācija no SIVA  ŠEIT un ŠEIT
 • Sociālās korekcijas programma ar uzvedības traucējumiem
 • Citus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
 • Sociālā centra pakalpojumus