IEROSINĀJUMU, SŪDZĪBU IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA
Salaspils novada Sociālajā dienestā sūdzības, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt:
 • Darba dienās un darba laikā lietvedei 5.kabinetā;
 • Sūtot vēstulē pa pastu uz adresi Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121; 
 • Sūtot elektroniski uz e-pastu: [email protected]  vai aizpildot formu mājaslapā sadaļā "Saziņa" ŠEIT;
 • Personīgi ievietojot, kādā no "Sūdzību, ierosinājumu un priekšlikumu" kastēm, kas atrodas Kalnu ielā 2, Salaspilī; 
Ikvienai personai (turpmāk – iesniedzējs) ir tiesības vērsties Sociālajā dienestā un tā struktūrvienībās, lai iesniegtu mutisku vai rakstisku iesniegumu, kā arī saņemt atbildi pēc būtības un/vai nepieciešamības. Iesnieguma noformējumam ir jābūt noformētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem (Iesniegumu likumam ŠEIT):
 • valsts valodā, 
 • norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • ir informācija, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju;
 • iesniegums ir parakstīts un ar datumu.
Sociālais dienests ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:
 • iesniegums nav parakstīts;
 • iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
 • iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
 • atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.

Salaspils sociālā dienesta kārtība par privātpersonu priekšlikumu, sūdzību iesniegšanu un izskatīšanu ŠEIT