VĒSTURE

1993. gadā Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domē tika izveidota Sociālās aprūpes nodaļa. Mainoties sociālajai likumdošanai un sociālajai situācijai valstī, Sociālās aprūpes nodaļa tika pārdēvēta par Sociālās palīdzības dienestu.

2001. gada 18. aprīlī ar Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes nolikumu tika noteikts, ka Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju Sociālās palīdzības dienests ir pašvaldības iestāde, kurai ir juridiskas personas statuss – nolikums, iecelts vadītājs, zīmogs un konts bankā.

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome 2001. gada 28. novembrī par Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju Sociālās palīdzības dienesta vadītāju iecēla Andru Dārznieci. Ar Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes rīkojumu tika apstiprināts Salaspils Sociālās palīdzības dienesta štatu saraksts – vadītājs, 3 vecāko speciālistu štata vietas un tehniskais sekretārs.

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju dome ar lēmumu apstiprināja Salaspils Sociālās palīdzības dienesta štatu sarakstu 2002. gadam ar mainītiem amatu nosaukumiem: vadītājs, vadītāja vietnieks, vecākais speciālists – 3 štata vietas, tehniskais sekretārs, piespiedu sabiedrisko darbu koordinators, sociālais pedagogs pašvaldības skolā – 2 štata vietas un 3 štata vietas bērnu dienas centrā (pēc atsevišķa domes lēmuma par Bērnu dienas centra izveidošanu).

2002. gadā, vadoties no tajā laikā spēkā esošo likumu prasībām, kā arī pašvaldības teritoriālās reformas rezultātā, tika mainīts iestādes nosaukums uz „Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības Sociālās palīdzības dienests”, 2003. gadā ar Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumu  uz „Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības Sociālais dienests”, 2004. gadā uz „Salaspils novada Sociālais dienests”.

2005. gada 24. janvārī Salaspils novada Sociālā dienestā sāka darboties Nakts patversmes sievietēm un vīriešiem struktūrvienība, kura savu darbu pārtrauca 2014. gada 1. jūlijā.

Salaspils novada dome 2005. gada 22. augustā  par Salaspils novada Sociālā dienesta vadītāju iecēla Indru Nipkenu.

Salaspils novada sociālajā dienestā tika izveidotas jaunas struktūrvienības: Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem; Sociālo pakalpojumu nodaļa; Sociālās palīdzības nodaļa; Nakts patversme. Sociālie darbinieki klientus pieņem pēc teritoriālā principa.

2010. gada 11.-12. novembrī Salaspils novada Sociālais dienests ieguva jaunas telpas un mainījās juridiskā adrese – Kalna iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121.

2011. gadā, Eiropas Savienības projekta ietvaros, tika izveidota Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība „Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem”, par tā vadītāju tika iecelta Rasa Rieksta-Riekstiņa.

2011. gadā, tika izveidota arī Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība „Sociālais centrs” un par vadītāju tika iecelta Aldona Vēvere.

2012. gada 1. martā Salaspils novada Sociālā dienesta vadītājas amatā darbu uzsāka Gunta Gumbina.

2014. gada 17. jūnijā tika atklāts Sociālais centrs Aconē, kurā iedzīvotājiem tiek organizētas dažādas aktivitātes, lai pilnveidotu savas zināšanas, apgūt jaunas prasmes, atrastu domubiedrus, kā arī kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku.

2016. gada 4.janvārī Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienībā „Sociālais centrs” par vadītāju tiek iecelta Daiga Možeika.

2016. gada 27.oktobrī  atklāts Sociālais centrs Saulkalnē, dienas laikā nodrošina klientiem sociālu un psihosociālu atbalstu, sociālo un radošo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

2017. gada pavasarī Sociālais dienests pārņem vienreizējo pabalstu (neizvērtējamos pabalstus) administrēšanu caur sociālās palīdzības administrēšanas sistēmu SOPA.

2018. gada janvārī tiek mainīts dienesta nolikums un pārveidotas nodaļas, izveidojot - Sociālā darba nodaļu un Sociālās palīdzības nodaļu ar konkrētiem uzdevumiem un funkcijām. Sociālā darba nodaļa organizē sociālos pakalpojumus dažādām mērķa grupām, t.sk. bērniem, ģimenēm ar bērniem, pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, u.c. bet Sociālās palīdzības nodaļa piešķir sociālo palīdzību (pabalstus) pēc dokumentu izvērtēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2018. gada 1.augustā Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienībā „Sociālais centrs” par vadītāju tiek iecelta Astra Beķere. Sociālā centra veiksmīgi  vadīja un pasākumus organizēja līdz 2021.gada 4.oktobrim.

2019.gada 27.martā Salaspils novada Sociālajam dienestam, Salaspils novada Dienas centram personām ar funkcionāliem traucējumiem un Salaspils Sociālajam centram informācija tiek publicēta vienotā mājas lapā www.salaspilssd.lv .