VAKANCE

Salaspils novada Sociālais dienests, reģistrācijas numurs 90001262884, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – sociālais darbinieks darbam deinstitucionalizācijas  projektā. Amats ir vakants uz noteiktu laiku līdz 31.08.2023.
Galvenās prasības pretendentam:
-            otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.panta prasībām (var būt nepabeigta);
-            normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
-            prasme sagatavot administratīvos aktus, vēstules un ziņojumus, atzinumus;
-       labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku, prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);
 -            prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 -            spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 -            prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri paust savu viedokli;
 -            labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
 -            teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 -            darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Galvenie pienākumi:
 -          veikt sociālo darbu;
 -          organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus, kas paredzēti deinstitucionalizācijas projekts ietvaros;
 -          sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 -          strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām;
 -          Sagatavot sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentāciju atbilstoši   deinstitucionalizācijas projekta prasībām. 
Pretendenta  iesniedzamie  dokumenti:
 -          motivēta pieteikuma vēstule;
 -          Curriculum Vitae;
 -          izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 -          dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja izglītība nav iegūta valsts valodā.
 Minētos dokumentus lūdzam līdz 2022.gada 8. jūlijam iesniegt klātienē Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, Salaspilī, 5.kabinetā, vai pa e-pastu [email protected], tālrunis 67946777; 27660524. Dokumentus var nosūtīt pa pastu uz minēto adresi ar norādi – Amata konkursam “Sociālais darbinieks”. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.
Piedāvājam:
 -          pilnu darba laiku;
 -          draudzīgu, saprotošu kolektīvu;
 -          praktiskā darba apmācības līdz 3 mēnešiem;
 -          profesionālās pilnveides iespējas;
 -          stabilu atalgojumu līdz 1093.00 euro mēnesī un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika, atvaļinājuma pabalstu un papildatvaļinājumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr.90001262884, kontaktinformācija: Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121. Salaspils novada domes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām. Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politika

VAKANCE

Salaspils novada Sociālais dienests izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – klientu apkalpošanas speciālists

Amats ir vakants uz nenoteiktu laiku

Galvenās prasības pretendentam:

-          vispārējā vidējā izglītība vai arodizglītība (vēlams profesionālā vidējā izglītība klientu apkalpošanas jomā);

-          vēlama pieredze klientu apkalpošanā;

-          pārzināt dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasības (prasme pareizi noformēt dokumentus, ievērojot konfidencialitātes principus);

-          labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku (spēt pilnvērtīgi izmantot biroja lietojumprogrammas, biroja tehniku un elektroniskos sakaru līdzekļus kvalitatīvai un patstāvīgai pienākumu veikšanai);

-          teicamas valsts valodas zināšanas, svešvalodas zināšanas – krievu valoda sarunvalodas līmenī;

-          spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

Galvenie pienākumi:

-          organizēt laipnu klientu pieņemšanu un sniegt patiesu, korektu, viegli saprotamu informāciju (gan mutvārdos, gan elektroniski, gan pa telefonu) par iestādi un tās sniegtiem pakalpojumiem;

-          sniegt iedzīvotājiem informāciju par pašvaldības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, procedūru secību un iesniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem;

-          veikt saņemto dokumentu un iesniegumu reģistrēšanu un novirzīšanu izskatīšanai atbildīgajiem darbiniekiem;

-          izsniegt iedzīvotājiem (personām) sagatavotos lēmumus, izziņas, līgumus u.t.t.;

-          organizēt Eiropas atbalsta paku izsniegšanu;

-          novirzīt personu uz konsultācijām pie speciālistiem vai vadības;

-          sniegt vispārēju informāciju par citu institūciju darbību, sniegtajiem pakalpojumiem;

-          veidot dienesta klientu lietas (gan papīra formā, gan elektroniskās), sistematizēt pievienojamos dokumentus,

-          veikt dokumentu atlasi arhivēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pretendenta  iesniedzamie  dokumenti:

-          motivēta pieteikuma vēstule;

-          Curriculum Vitae;

-          izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

-          dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja izglītība nav iegūta valsts valodā.

Minētos dokumentus lūdzam līdz 2022.gada 8. jūlijam iesniegt klātienē Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, Salaspilī, 5.kabinetā, vai pa e-pastu [email protected], tālrunis 67946777; 27660524. Dokumentus var nosūtīt pa pastu uz minēto adresi ar norādi – Amata konkursam “Klientu apkalpošanas speciālists”

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

Piedāvājam:

-          pilnu darba laiku;

-          draudzīgu, saprotošu kolektīvu;

-          praktiskā darba apmācības līdz 3 mēnešiem;

-          profesionālās pilnveides iespējas;

-          stabilu atalgojumu līdz 930.00 euro mēnesī un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika, atvaļinājuma pabalstu un papildatvaļinājumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr.90001262884, kontaktinformācija: Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121. Salaspils novada domes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politika