AKTUĀLĀS VAKANCES

Salaspils novada Sociālais dienests, reģistrācijas numurs 90001262884, izsludina atklātu konkursu

uz vakanto amata vietu – sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem (uz nenoteiktu laiku).

Galvenās prasības pretendentam:

- otrā cikla augstākā izglītība sociālajā vai karitatīvajā sociālajā darbā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.panta prasībām (iegūst atbilstošu izglītību);
- normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
- prasme sagatavot administratīvos aktus, vēstules un ziņojumus, atzinumus;
- labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku, prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);
- prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
- spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
- prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri paust savu viedokli;
- labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- pieredze sociālajā darbā un iegūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzībā tiks uzskatītas par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

- informēt un konsultēt ģimenes ar bērniem par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
- izvērtēt ģimeņu ar bērniem sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni dzīvesvietā vai citā atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
- veikt risku novērtēšanu vai daudzpakāpju izvērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- pieņemt un reģistrēt personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- veikt sociālā gadījuma vadības procesa dokumentēšanu un datorizētu uzskaiti;.
- strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:
- motivēta pieteikuma vēstule;
- Curriculum Vitae;
- izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
- dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja izglītība nav iegūta valsts valodā.

Minētos dokumentus lūdzam līdz 2024.gada 12. aprīlim iesniegt klātienē Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2, Salaspilī, 5.kabinetā, vai pa e-pastu [email protected], tālrunis 67976815. Dokumentus var nosūtīt pa pastu uz minēto adresi ar norādi – Amata konkursam “Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem”.


Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

Piedāvājam:
- pilnu darba laiku;
- draudzīgu, saprotošu kolektīvu;
- profesionālās pilnveides iespējas;
- stabilu atalgojumu no 1560 euro mēnesī, sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika, atvaļinājuma pabalstu un papildatvaļinājumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

- iespēju saņemt kompensāciju par mācību izdevumiem, ja sekmīgi mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē, kurā iegūst amata pienākumu veikšanai Likumā prasībām atbilstošu izglītību.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr.90001262884, kontaktinformācija: Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121. Salaspils novada domes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē: http://www.salaspils.lv/privatums-politika