PERSONU DATU APSTRĀDE 

SALASPILS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

PERSONAS INFORMĒŠANA

PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI 

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula, 13.panta prasības Salaspils novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) informē fiziskas persona (datu subjektus) par personu datu apstrādi:

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Salaspils novada Sociālais dienests, reģistrācijas Nr. 90001262884; adrese - Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, tālrunis: 679467777, e-pasta adrese: [email protected].

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected].

Personas datu apstrādes nolūks: atbilstoši iesniegumā izteiktajam lūgumam, izvērtēt Jūsu (Jūsu ģimenes) atbilstību noteiktam statusam, sociālās palīdzības un/vai sociālo pakalpojumu saņēmēju lokam. Lai veiktu sociālā un materiālā stāvokļa izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par sociālās palīdzības/ sociālo pakalpojumu piešķiršanu, kā arī, lai veiktu uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Apstrādes juridiskais pamats:  Jūsu kā iesniedzēja un noteiktos gadījumos – Jūsu ģimenes locekļu, personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sociālo dienestu attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un citi normatīvie akti, kas nosaka sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, tostarp Salaspils novada domes saistošie noteikumi).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, sociālo pakalpojumu sniedzēji (sociālā pakalpojuma nodrošināšana, atbilstoši lēmumam), tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu glabāšana: Sociālais dienests glabā personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

Jums kā datu subjektam ir tiesības: 1) pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 2) iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā -www.dvi.gov.lv).

Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt pārējās personas, kuras minētas iesniegumā, par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar iesnieguma izskatīšanu.

Informācija, kādas sekas var būt gadījumos, kad personas dati netiek sniegti:

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.pantam, personai, kas saņem sociālo pakalpojumus vai sociālo palīdzību ir pienākums sniegt ziņas par sevi, kā arī sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā.

Saskaņā ar Salaspils novada domes saistošo noteikumu Nr.27/2015 “Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība” 18.punktu, ja tiek konstatēts, ka “persona sniegusi nepatiesas ziņas, kas deva tiesības saņemt pabalstu, dienests pieņem lēmumu pārtraukt pabalsta izmaksu un nepamatoti izmaksātā pabalsta piedziņu, bet gadījumā, ja persona atsakās pildīt, nepilda vai nav izpildījusi līdzdalības pienākumus savas sociālās situācijas uzlabošanai, dienests atsaka vai pārtrauc sniegt sociālo palīdzību līdz šo pienākumu izpildei”.

Personas informēšana par personas datu apstrādi

Sīkdatņu politika ŠEIT

Plašāka informācija pieejama Salaspils novada pašvaldības Privātuma politikā: http://www.salaspils.lv/privatums-politika