SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS RAKSTUROJUMS

Sociālā palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā ar'sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

Pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālo palīdzību mājsaimniecībai vai atsevišķai personai sniedz, pamatojoties uz mājsaimniecības kopējo materiālo resursu (ienākumu un īpašuma) izvērtēšanu, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus.

Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt atbilstību trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.


TRŪCĪGAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSS 

            Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz 272.00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190.00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanuŠEIT


MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSS

         Par maznodrošinātu mājsaimniecību tiek atzīta, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz 436.00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305.00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem.

Mājsaimniecību var atzīt par maznodrošinātu, ja tā atbilst Saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2015 "Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība ŠEIT un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” ŠEIT

 SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI ŠEIT

PAMATA Sociālās palīdzības pabalsti:  

PAPILDUS Sociālās palīdzības pabalsti

  • Pašvaldības sociālie pabalsti audžuģimenei ŠEIT
  • Pabalsti transporta izdevumu kompensācijai  un Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā ŠEIT
1.Pašvaldības atbalsts braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai sabiedriskajā transportā  -  nestrādājošie pensionāri, politiski represētās personas, nestrādājošie 3.grupas invalīdi,Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki 
  

2. Pašvaldības pabalsts braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai sabiedriskajā transportā - trūcīgi/maznodrošināti nestrādājošie pensionāri un trūcīgi/maznodrošināti nestrādājošie 3.grupas invalīdi

3. Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana atsevišķām izglītojamo kategorijām -  skolēni, kuri ir izgājuši Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un, kuri ir saņēmuši atzinumu par piemērotāko izglītības programmu

4. Pašvaldības atbalsts braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai sabiedriskajā transportā - personalizētās braukšanas kartes var saņemt nestrādājošie pensionāri

NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT

   Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novadā 2020 buklets

 

Kārtību par elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu nosaka "Elektronisko dokumentu likums" https://likumi.lv/doc.php?id=68521.            Tas nozīmē, ka elektroniski dokumentus varat iesniegt, ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts, ja nav elektroniskā paraksta, tad parakstīts iesniegums jāiesniedz klātienē Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2 vai Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8 vai 

izmantojot 

 .