SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS RAKSTUROJUMS

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

Pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālo palīdzību mājsaimniecībai vai atsevišķai personai sniedz, pamatojoties uz mājsaimniecības kopējo materiālo resursu (ienākumu un īpašuma) izvērtēšanu, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus.

Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt atbilstību trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.


TRŪCĪGAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSS 

            Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz 313.00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 219.00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu ŠEIT. 


MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSS

          Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz  439.00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 307.00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem. Mājsaimniecību var atzīt par maznodrošinātu, ja tā atbilst Saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2021 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Salaspils novada pašvaldībā" ŠEIT un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu ŠEIT

aktualizēts 27.07.2023.


 SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI 

PAMATA Sociālās palīdzības pabalsti:  ŠEIT

PAPILDUS Sociālās palīdzības pabalsti

1. Pabalsts transporta izdevumu segšanai  -  nestrādājošiem pensionāriem, politiski represētām personām, nestrādājošām personām ar III grupas invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, personām ar I grupas invaliditāti, kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

2. Daudzkārt lietojama personalizēta braukšanas karte (aktualizēts 01.03.2023) - nestrādājošiem pensionāriem, pensionāriem ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, personām ar III grupas invaliditāti, kurām piešķirts trūcīgs vai maznodrošinātas personas statuss.

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 35/2020 Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem  ŠEIT


NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT

Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novadā 2023 buklets

pabalstu veidlapas 2023.gadam ŠEIT      

Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novadā 2022 buklets

 

Kārtību par elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu nosaka "Elektronisko dokumentu likums" https://likumi.lv/doc.php?id=68521.            Tas nozīmē, ka elektroniski dokumentus varat iesniegt, ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts, ja nav elektroniskā paraksta, tad parakstīts iesniegums jāiesniedz klātienē Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2 vai Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8 vai 

izmantojot