SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS RAKSTUROJUMS

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

Pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālo palīdzību mājsaimniecībai vai atsevišķai personai sniedz, pamatojoties uz mājsaimniecības kopējo materiālo resursu (ienākumu un īpašuma) izvērtēšanu, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus.

Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt atbilstību trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.


TRŪCĪGAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSS 

            Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz EUR 343.00  pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 240.00 pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”


MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSS

          Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz  EUR 480.00 pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 336.00 pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem. Mājsaimniecību var atzīt par maznodrošinātu, ja tā atbilst Salaspils novada saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2021 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Salaspils novada pašvaldībā" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”


 SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI 

PAMATA Sociālās palīdzības pabalsti:  ŠEIT

PAPILDUS Sociālās palīdzības pabalsti

1. Pabalsts transporta izdevumu segšanai (aktualizēts 29.05.2024.) -  nestrādājošiem pensionāriem, politiski represētām personām, nestrādājošām personām ar III grupas invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, personām ar I grupas invaliditāti, kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

2. Daudzkārt lietojama personalizēta braukšanas karte  (aktualizēts 29.05.2024.) - nestrādājošiem pensionāriem, pensionāriem ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, personām ar III grupas invaliditāti, kurām piešķirts trūcīgs vai maznodrošinātas personas statuss.

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 35/2020 Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem  ŠEIT


Salaspils novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti
ŠEIT


Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi un termiņi

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidlapas 2024. gadam  

 

Kārtību par elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu nosaka "Elektronisko dokumentu likums" https://likumi.lv/doc.php?id=68521.            Tas nozīmē, ka elektroniski dokumentus varat iesniegt, ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts, ja nav elektroniskā paraksta, tad parakstīts iesniegums jāiesniedz klātienē Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2 vai Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8.